Algemene termen

Bodemenergie

Bodemenergie is de verzamelnaam voor verschillende technieken die gebruik maken van de ondergrond om energie in op te slaan en te winnen.

Bodemenergiesystemen worden onderverdeeld in diepe en ondiepe systemen. Beneden 500 meter ten opzichte van het maaiveld bevinden zich de diepe systemen, en daarboven de ondiepe systemen.

In de WKO Tool Nederland worden alleen de ondiepe bodemenergiesystemen doorgerekend. De diepe systemen, waaronder geothermie of aardwarmte, maken geen deel uit van de WKO Tool Nederland. Ook speciale systemen, zoals hoge temperatuursopslagsystemen (HTO), maken geen deel uit van de WKO Tool Nederland.

De ondiepe bodemenergiesystemen die in de WKO Tool Nederland worden doorgerekend zijn de open- en de gesloten bodemenergiesystemen. Andere termen die gebruikt worden voor de open bodemenergiesystemen zijn warmte-/koudeopslag (WKO), koude-/warmteopslag (KWO) en energieopslag (EOS). Andere termen die gebruikt worden voor de gesloten bodemenergiesystemen zijn bodemwarmtewisselaars (BWW) en bodemlussen.

De WKO Tool Nederland geeft een advies met betrekking tot de verticale varianten van de open- en gesloten bodemenergiesystemen. Horizontale open- en gesloten bodemenergiesystemen en bodemkorven vallen hier dus niet onder.

De WKO Tool Nederland geeft advies voor toepassing van bodemenergie in de woningbouw (huizen en appartementen) en de utiliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van lage temperatuur afgiftesystemen, en hoge temperatuur koelsystemen. De tool kan in principe niet gebruikt worden voor gebouwen of processen met hogere of lagere afgiftetemperaturen.

De WKO Tool Nederland is ontwikkeld in de tijd dat de algemeen gebruikte termen voor open- en gesloten bodemenergiesystemen nog warmte-/koudeopslag (WKO) en bodemwarmtewisselaars (BWW) waren. Op dit moment is bodemenergie als verzamelterm voor WKO en BWW echter ingeburgerd. De naam “WKO Tool Nederland” wordt echter nog steeds gehanteerd.

De WKO Tool is ook te bereiken via http://www.bodemenergietool.nl.

Open bodemenergiesystemen

Het principe van open bodemenergiesystemen in de bodem is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte. De koude en warmte wordt door middel van open bronnen in een ondergrondse watervoerende laag opgeslagen en onttrokken. De diepte waarop WKO-bronnen gerealiseerd worden is afhankelijk van de bodemgesteldheid tussen de 20 meter en 250 meter beneden maaiveld.

Gesloten bodemenergiesystemen

Het principe van gesloten bodemenergiesystemen is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte. De lussen, met daarin een circulatievloeistof wisselen energie uit met de bodem door middel van geleiding. Er is dus geen direct contact met het grondwater. De lussen hebben een diepte van 50 meter tot 175 meter beneden maaiveld.

Referentie

Voor de referentie wordt een conventioneel systeem aangehouden:

 • woning: een cv-ketel voor verwarming en geen koeling
 • appartementen: een collectieve cv-ketel voor verwarming en voor koeling een collectieve compressie koelmachine (CKM)
 • utiliteit: een cv-ketel voor verwarming en voor koeling een compressie koelmachine (CKM)

Aantal huizen

Hiermee wordt het aantal huizen aangegeven dat op de beoogde projectlocatie gebouwd wordt. In de tool zijn per woning de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Deze energiebehoefte is te vergelijken met een moderne tussenwoning:

 • Verwarmingsvermogen: 6 kW
 • Warmtevraag: 7 MWh
 • Koelvermogen: 2 kW
 • Koudevraag: 2 MWh

Systeemconcept

Voor het verwarmen en koelen van de woningen wordt gerekend met een zogenoemd 'monovalent systeem'. Bij een monovalent systeem wordt de koeling in zijn geheel door het bodemenergiesysteem geleverd. De warmte wordt in zijn geheel door de warmtepomp in combinatie met het bodemenergiesysteem geleverd.

Appartementen

Hiermee wordt het aantal appartementen aangegeven dat op de beoogde projectlocatie gebouwd wordt.In de WKO Tool zijn voor een gemiddeld appartement de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Verwarmingsvermogen: 5 kW
 • Warmtevraag: 6 MWh
 • Koelvermogen: 2 kW
 • Koudevraag: 2 MWh

Systeemconcept

Voor het verwarmen van appartementen wordt gerekend met een zogenaamd 'bivalent systeem'. Bij een bivalent systeem wordt in basis gebruik gemaakt van het grondwatersysteem in combinatie met de warmtepomp. Voor de pieklast bij verwarming (als het buiten zeer koud is) wordt gebruik gemaakt van een cv-ketel. Deze is dan ook meegenomen in de berekening. Voor koeling wordt gebruik gemaakt van een monovalent systeem. De koeling wordt in zijn geheel geleverd door het bodemenergiesysteem.

Utiliteit

Dit is het aantal m² bruto vloeroppervlak (bvo) van winkels, scholen, bedrijven(terreinen) etc. Voor utiliteit zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Verwarmingsvermogen: 50W/m²
 • Warmtevraag: 50 kWh/m²
 • Koelvermogen: 50W/m²
 • Koudevraag: 40 kWh/m²

Systeemconcept

Het systeemconcept is identiek aan dat van de appartementen.

Kan het?

Op basis van de bodemopbouw, bodemgeschiktheid en grondwaterkwaliteit wordt een advies gegeven of de toepassing van bodemenergie op de locatie technisch haalbaar is. Bij 'kostenefficiëntste variant' wordt aangegeven op basis van de projectinformatie welk type bodemenergiesysteem (open of gesloten) financieel gezien het meest haalbaar is.

Indien de 'grondwaterkwaliteit' een technisch of juridisch aandachtspunt vormt wordt dat hier aangegeven.

Mag het?

De provincie is bevoegd gezag voor open systemen. De gemeente is sinds 1 juli 2013 bevoegd gezag voor gesloten systemen. In het provinciale beleid kan de toepassing van open systemen uitgesloten wordt in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden of in bepaalde watervoerende lagen. In deze kolom wordt aangegeven of de toepassing van open- of gesloten systemen op de beoogde locatie wel of niet is toegestaan op basis van de provinciale verordening.

Vergelijking bodemvarianten

Bodemgeschiktheid

Voor de bepaling van de bodemgeschiktheid voor de open- en de gesloten bodemenergiesystemen wordt gebruik gemaakt van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI 2.0).

Voor informatie over dit instrumentarium zie http://www.nhi.nu/.

Bodemgeschiktheid voor de open bodemenergiesystemen

De bodemgeschiktheid voor de open bodemenergiesystemen wordt bepaald aan de hand van het doorlaatvermogen (kD) van de bodem op de locatie. Hoe groter het doorlaatvermogen, hoe beter de technische geschiktheid voor open bodemenergiesystemen. De WKO Tool Nederland doorloopt daarbij per locatie de volgende stappen:

 • Bepalen of er geschikte watervoerende pakketten aanwezig zijn. Hierbij dienen de volgende voorwaarden van toepassing te zijn:
  • Pakketten moeten dieper liggen dan 20 meter beneden maaiveld.
  • Pakketten moeten dikker zijn dan 10 meter:
   • Bij benutting van 80% van de pakketdikte. De reden hiervoor is dat in de meeste gevallen niet het hele watervoerende pakket kan worden gebruikt voor de bronfilters.
   • Gecorrigeerd voor de diepte van de grondwaterstand indien het een (deels) onverzadigd watervoerend pakket is. Het deel dat onverzadigd is doet niet mee als watervoerend pakket.
 • Bepalen of op die locatie juridische en beleidsmatige beperkingen gelden. Zo kan bodemenergie verboden zijn vanwege de openbare drinkwatervoorziening. Of een bepaald watervoerend pakket is uitgesloten voor de toepassing van bodemenergie.
 • Vervolgens worden de effectieve doorlaatvermogens van alle aanwezige geschikte watervoerende pakketten vastgesteld (na eventuele correctie voor de grondwaterstand en bij 80% van de pakketdikte).
 • Per geschikt watervoerend pakket worden nu de investeringskosten en exploitatiekosten berekend. Hieruit volgt een eenvoudige terugverdientijd per watervoerend pakket. Het pakket met de kleinste terugverdientijd wordt gekozen.

Voor de bodemgeschiktheid van het gekozen watervoerend pakket worden de volgende categorieën onderscheiden:

Zeer geschikt (doorlaatvermogen (kD) > 600 m²/dag)

De bodem is zeer geschikt voor de bouw van minimaal 150 huizen, of 50 appartementen of 20.000 m² bvo, met behulp van één onttrekkingsbron en één infiltratiebron.

Geschikt (doorlaatvermogen (kD) 300 - 600 m²/dag)

De bodem is geschikt voor de bouw van 75 huizen, of 25 appartementen of 10.000 m² bvo, met behulp van één onttrekkingsbron en één infiltratiebron.

Matig geschikt (doorlaatvermogen (kD) 150 - 300 m²/dag)

De bodem is geschikt voor de bouw van minimaal 25 huizen, of 10 appartementen of 7.500 m² bvo, met behulp van één onttrekkingsbron en één infiltratiebron.

Niet geschikt

De bodem is niet geschikt voor het toepassen van een bodemenergiesysteem omdat het doorlaatvermogen van het pakket onvoldoende is.

Bodemgeschiktheid voor de gesloten bodemenergiesystemen

De bodemgeschiktheid voor de gesloten bodemenergiesystemen wordt bepaald aan de hand van de warmtegeleidingcoëfficiënt. Hoe groter deze coëfficiënt hoe beter de technische geschiktheid voor de gesloten bodemenergiesystemen.

Gesloten bodemenergiesystemen bestaan uit verticale lussen die warmte en koude onttrekken uit de hele bodem. Dus vanaf het maaiveld tot de einddiepte van de lus, oftewel over de gehele lengte van de lus. In tegenstelling tot de open bodemenergiesystemen wordt daarom niet met het financieel meest interessante watervoerende pakket gerekend, maar wordt de warmtegeleidingcoëfficiënt per bodemlaag bepaald. Hierbij wordt gecorrigeerd voor de diepte van de grondwaterstand. In de onverzadigde zone is de warmtegeleidingcoëfficiënt namelijk lager dan in de verzadigde zone.

De bodemgeschiktheid voor gesloten bodemenergiesystemen wordt op basis van de cumulatieve warmtegeleidingcoëfficiënt (LambdaD) op een locatie vastgesteld. Daarin worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • Zeer geschikt (cumulatieve warmtegeleidingcoëfficiënt (LambdaD ) > 300 W/(m.K))
 • Geschikt (cumulatieve warmtegeleidingcoëfficiënt (LambdaD ) > 150 W/(m.K))
 • Matig geschikt (cumulatieve warmtegeleidingcoëfficiënt (LambdaD ) < 150 W/(m.K))

Grondwaterkwaliteit

Het mengen van zoet en brak water (verzilting) is niet toegestaan vanwege het provinciale beleid. Een zoet-/brakgrensvlak vormt een aandachtspunt bij het bronontwerp en het aanvragen van vergunning Waterwet. Alleen van toepassing bij open systemen.

Redoxgrens

Op de locatie bestaat een risico op het mengen van zuurstofarm en zuurstofrijk water. Dit kan invloed hebben op het technisch functioneren van de installatie en vormt een aandachtspunt bij het bronontwerp. Alleen van toepassing bij open systemen.

Waarom zijn niet alle kaartlagen zichtbaar in de WKO Tool Nederland? Wat betekent dat voor uw quickscan?

De getoonde kaarten zijn niet altijd:

 • landsdekkend
 • volledig
 • actueel

Onze doelstelling is om de WKO Tool rechtstreeks te koppelen aan de externe gegevensbronnen, zodat deze problemen verholpen zijn. Voor een actuele status kunt u tot die tijd rechtstreeks contact opnemen met het bevoegd gezag.

Financiële termen

Investering

Eenmalige kosten die nodig zijn om de bebouwing te voorzien van een verwarmings- en koelinstallatie, al dan niet in de vorm van een bodemenergiesysteem.

Exploitatiekosten

De jaarlijkse energiekosten die benodigd zijn om een gebouw te voorzien van warmte en koude, inclusief de kosten voor onderhoud en beheer van de installatie en monitoring.

Terugverdientijd

De tijd die nodig is om de meerkosten van de investering van het bodemenergiesysteem terug te verdienen ten opzicht van de referentie. De terugverdientijd wordt weergegeven met een betrouwbaarheidsbandbreedte. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de bodemopbouw ter plaatse.

Meerkosten investering

De eenmalige benodigde extra investeringskosten voor het toepassen van een bodemenergiesysteem ten opzichte van de referentie (een conventioneel systeem met cv en/of koelmachine (CKM)).

Exploitatievoordeel

De jaarlijkse besparing in exploitatiekosten per jaar bij het toepassen van een bodemenergiesysteem ten opzichte van de referentie (een conventioneel systeem met cv en/of koelmachine (CKM)).

Milieutechnische termen

Energiebesparing

De energiebesparing (in procenten) van een bodemenergiesysteem ten opzichte van de referentie (een conventioneel systeem met cv en/of koelmachine (CKM) ).

CO₂-emissiereductie

De vermindering van CO₂-uitstoot in procenten bij toepassing van een bodemenergiesysteem ten opzichte van de referentie (een conventioneel systeem met cv en/of koelmachine (CKM) ).

Mag het? Kan het? en kaartlagen

Mag het – verbodsgebieden?

Bij de restrictiegebieden wordt getoetst op provinciale verbodsgebieden.

Bescherming voor drinkwater

In een verbodsgebied als gevolg van drinkwaterwinning is de toepassing van een open systeem en gesloten systeem in principe niet toegestaan. Indien een verbodsgebied voor drinkwaterwinning binnen 250 meter van uw projectlocatie aanwezig is, graag contact opnemen met de provincie of een adviseur om de mogelijkheden voor toepassing van WKO te bespreken.

De bronhouder van deze data is de provincie. De WKO Tool update deze kaartlaag jaarlijks.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Specifiek provinciaal beleid

Dit zijn gebieden die door specifiek provinciaal beleid zijn uitgesloten voor de toepassing van bodemenergie. Het kan zijn dat de beleidsregel alleen van toepassing is voor open of gesloten systemen. Ga bij de provincie of de gemeente na om welk beleid het gaat en wat de restrictie precies inhoud.

De bronhouder van deze data is de provincie.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Mag het – aandachtsgebieden?

Bij aandachtsgebieden wordt getoetst op de aanwezigheid van kwetsbare gebieden en / of omliggende grondwaterbelangen. Deze aandachtsgebieden dienen meegenomen te worden bij het ontwerp, de realisatie en het doen van een melding en/of het aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem. Bijvoorbeeld door de grondwaterstandsveranderingen zoveel mogelijk te minimaliseren in natuurgebieden bij open systemen of voldoende afstand te houden tot bodemenergiesystemen bij open en gesloten systemen.

Archeologie

De kaartlaag 'Archeologie' visualiseert gebieden met archeologische waarden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het ontwerp, de realisatie en het doen van een melding en/of de aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem. Uitgangspunt is dat de archeologische waarden niet nadelig mogen worden beïnvloed.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en gemeenten. De WKO Tool update deze kaartlaag jaarlijks.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Aardkundige waarden en aardkundige monumenten

Aardkundige waarden zijn kwaliteiten van landschap en natuur die iets vertellen over het ontstaan van het landschap. Bij het ontwerp en het melden of het aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem dient hiermee rekening gehouden te worden. Aardkundige monumenten zijn markante voorbeelden van aardkundige waarden. Afhankelijk van de geldende Provinciale Milieuverordening (PMV) kan een aardkundige monument een verbodsgebied (ontheffing aanvragen in het kader van de PMV) of een aandachtsgebied betreffen. Bij het ontwerp en melden of aanvragen van de vergunning van het beoogde bodemenergiesysteem vormt een aardkundig monument een aandachtspunt.

De bronhouder van de aardkundige waarden is de provincie. Deze kaartlaag dateert uit 2010.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Bodemenergieplannen

Een bodemenergieplan beschrijft de ordening van de ondergrond om bodemenergie voor iedereen mogelijk te maken en interferentie tussen bodemenenergiesystemen te voorkomen. Dit betekent dat het beoogde bodemenergiesysteem zich moet houden aan de regels die in dit plan zijn opgenomen. Deze regels kunnen gelden voor open en/of gesloten systemen en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de positionering van warme en koude bronnen (open systemen) en de positionering van de lussen (gesloten systemen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag. Dit kan een gemeente of provincie zijn.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De WKO Tool haalt dagelijks de aangeleverde gebieden op.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Grondwateronttrekkingen

Door gebruik van deze kaartlaag worden de gemelde grondwateronttrekkingen zichtbaar. Onttrekkingen in de buurt van een nieuw open systeem kan invloed hebben op het ontwerp en de aanvraag van de vergunning Waterwet.

De bronhouders van de grondwateronttrekkingen zijn de provincies en waterschappen.

Mogelijk worden niet grondwateronttrekkingen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Gesloten bodemenergiesystemen

Deze kaartlaag geeft de locaties aan van de gemelde en vergunde gesloten bodemenergiesystemen in Nederland. De systemen worden weergegeven door middel van stippen op de kaart. Iedere stip is een afzonderlijke installatie. Een installatie kan zeer klein zijn, bijvoorbeeld een enkele lus voor een woonhuis, of kan groter zijn, bijvoorbeeld vele lussen voor een kantoor of bedrijf.

De gegevens van de gesloten systemen komen uit het Landelijk Grondwater Register (LGR), zoals deze door de gemeenten of omgevingsdiensten aangeleverd en geregistreerd zijn in het LGR. Dit kunnen zowel gemelde als vergunde gesloten systemen betreffen.

De registratie van gesloten bodemenergiesystemen is gestart bij het van kracht worden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, per 1 juli 2013. Vóór 1 juli 2013 waren gesloten bodemenergiesystemen niet meldingsplichtig en werden ze over het algemeen niet geregistreerd.

Systeemeigenaren van gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen van vóór 1 juli 2013 kunnen met terugwerkende kracht het bodemenergiesysteem registreren bij de gemeente. Ook met gemelde gerealiseerde gesloten bodemenergiesystemen vóór 1 juli 2013 dient rekening te worden gehouden bij een beoogd nieuw bodemenergiesysteem.

De volgende aandachtspunten gelden bij het gebruik van de kaartlaag “gesloten bodemenergiesystemen”:

 • Niet alle gesloten bodemenergiesystemen zijn of worden opgenomen in het LGR, en zijn dus ook niet zichtbaar in de WKO Tool. Neem contact op met uw gemeente bij twijfel.
 • Gesloten bodemenergiesystemen op de kaart betreffen gemelde en vergunde systemen, wat inhoudt dat deze (nog) niet gerealiseerd hoeven te zijn.
 • Gesloten bodemenergiesystemen kunnen uit één of meerdere lussen bestaan die niet op de kaart weergeven zijn. De weergave van de locatie is een benadering van het middelpunt van de lussen.
 • De kaartlaag wordt elke nacht bijwerkt. Een systeem dat vandaag in het LGR is opgenomen zal dus morgen in de WKO Tool te zien zijn.
 • Mogelijk worden niet alle systemen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag.

Indien in de nabije omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem zich een ander bodemenergiesysteem bevindt (open of gesloten), dan dient het beoogde bodemenergiesysteem juridisch gezien rekening te houden met dat buursysteem. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.lgronline.nl.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Interferentiegebieden

Bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening kan een interferentiegebied worden aangewezen. Een interferentiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat in dat gebied beleid wordt ontwikkeld ter voorkoming van (toekomstige) interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie.

Een interferentiegebied maakt het mogelijk om de ontwikkelingen van bodemenergie in een gebied te sturen doordat in die gebieden ook kleine gesloten systemen (<70 kW) vergunningplichtig zijn. Hierdoor kunnen extra eisen gesteld worden aan het systeem.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De WKO Tool haalt dagelijks de aangeleverde gebieden op.

Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de wkotool. De handleiding is te bereiken via de onderstaande link. Handleiding Interferentiegebieden

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Natuur

In natuurgebieden mag geen tot een beperkte grondwaterstandsverandering plaatsvinden. De natuurgebieden omvatten zowel de Ecologische HoofdStructuur (EHS) (beperkte grondwaterstandsverandering) als ook de Natura2000-gebieden (geen grondwaterstandsverandering). Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bronontwerp en het aanvragen van de vergunning Waterwet van het beoogde open systeem.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en is het Ministerie van Economische Zaken.

Een beschrijving van de kaartlaag kunt u vinden in het Provinciaal GeoRegister (PGR).

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Open bodemenergiesystemen

Deze kaartlaag geeft de locaties aan van de gemelde en vergunde open bodemenergiesystemen in Nederland. De systemen worden weergegeven door middel van stippen op de kaart. Iedere stip is een afzonderlijke installatie. Eén afzonderlijke installatie heeft minimaal 1 bron, maar er zijn ook installaties met vele bronnen.

De gegevens van de open bodemenergiesystemen komen uit het Landelijk Grondwater Register (LGR), zoals deze door de provincies aangeleverd en geregistreerd zijn in het LGR. Dit kunnen zowel gemelde als vergunde open bodemenergiesystemen betreffen.

De volgende aandachtspunten gelden bij het gebruik van de kaartlaag “open systemen”:

 • Open bodemenergiesystemen op de kaart betreft gemelde en vergunde systemen, wat inhoudt dat deze (nog) niet gerealiseerd hoeven te zijn.
 • Open bodemenergiesystemen kunnen uit één of meerdere bronnen bestaan die niet op de kaart weergeven zijn. De weergave van de locatie is een benadering van het middelpunt van de bronnen.
 • De kaartlaag wordt elke nacht bijwerkt. Een systeem dat vandaag in het LGR is opgenomen zal dus morgen in de WKO Tool te zien zijn.
 • Mogelijk worden niet alle systemen getoond op de kaart omdat het bevoegde gezag niet alle systemen in het LGR registreert. Houd hier rekening mee bij het gebruik van deze kaartlaag.

Indien in de nabije omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem zich een ander bodemenergiesysteem bevindt (open of gesloten), dan dient het beoogde bodemenergiesysteem juridisch gezien rekening te houden met dat buursysteem. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de provincie. De contactgegevens van uw provincie vindt u onder het kopje “contact” aan de linker onderzijde van het hoofdscherm.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.lgronline.nl.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Overige aandachtsgebieden

Dit zijn gebieden waar de toepassing van bodemenergie onder voorwaarden is toestaan. Dit kan bijvoorbeeld een dieptebeperking zijn, de uitsluiting van bepaalde watervoerende pakketten, of een bodemenergieplan dat niet juridisch verankerd is. Het kan zijn dat de beleidsregel alleen van toepassing is voor open of gesloten systemen. Ga bij de provincie na om welk beleid het gaat en welke voorwaarden gelden.

De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De WKO Tool haalt dagelijks de aangeleverde gebieden op.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Sterprojecten

Sterprojecten zijn succesvolle bodemenergieprojecten die als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere initiatiefnemers. De projecten zijn aangedragen door de gebouweigenaren of de beheerders zelf. Zij vertellen waarom het project succesvol is, welke vraagstukken ze zijn tegengekomen, en hoe ze deze hebben opgelost. Hiermee wordt een subjectief en realistisch beeld gegeven over de werkelijke werking van het bodemenergiesysteem.

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie: Contact RVO.

Hier kunt u uw project aanmelden: Sterprojecten.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Verontreinigingen

Een verontreiniging mag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) niet zomaar beïnvloed worden. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bronontwerp en het aanvragen van de vergunning Waterwet bij een beoogd open systeem. Ook bij de aanleg van een gesloten systeem dient rekening te worden gehouden met aanwezige verontreinigingen, omdat de kans bestaat dat deze door de grondboring beïnvloed wordt.

In sommige gevallen is een combinatie met het saneren of beheren van de verontreiniging mogelijk.

De kleur van de arcering of punt op de kaart heeft te maken met de status dat het bodemdossier heeft bij de gemeente of provincie. In lang niet alle gevallen is de toepassing van bodemenergie binnen een arcering uitgesloten. In alle gevallen is het daarom raadzaam om in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de gemeente of provincie. Dit geldt ook voor situaties dat een locatie als 'gesaneerd' staat weergegeven. In zo'n geval kunnen er namelijk afdekkende voorzieningen toegepast zijn in de bodem zoals folie. Hier mag niet zomaar in geboord worden.

Let op: niet alle provincies en gemeenten leveren informatie aan voor deze kaartlaag. Voor meer informatie en een detailbeschrijving van de kaartlaag vindt u op de website http://www.bodemloket.nl.

Metadata van de kaartlaag kunt u hier bekijken.

Symbolen aandachtspunten print-out

* Niet aanwezig op locatie

Het aandachtspunt is niet aanwezig op de locatie (binnen een straal van 10 m rondom de locatie).

* Aanwezig op locatie

Het aandachtspunt is aanwezig op de locatie (binnen een straal van 10 m rondom de locatie). Er wordt aanbevolen om contact op te nemen met het bevoegd gezag (gemeente of provincie) of een adviseur hoe om te gaan met dit aandachtspunt.

* Niet bekend

Op dit moment zijn in de WKO Tool geen provinciale of gemeentelijk gegevens beschikbaar over dit aandachtspunt op deze locatie.